MediaPrins Verhalenmaker

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. MediaPrins: de eenmanszaak MediaPrins, statutair gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76779831.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MediaPrins een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die MediaPrins voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het leveren van diensten als copywriter en redacteur. Het schrijven van teksten, het redigeren van teksten, het ontwikkelen van social media content en het bijbehorende social media beheer, website teksten, blogs, e-books, etc. Daarnaast het maken van personal branding fotoreportages voor ondernemers.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen MediaPrins en klant krachtens welke MediaPrins de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van MediaPrins.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of MediaPrins worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.mediaprins.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MediaPrins gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de

e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van MediaPrins en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door MediaPrins zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van MediaPrins zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. MediaPrins zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van MediaPrins met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door MediaPrins afhangt van feedback of input van de klant, is MediaPrins nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. MediaPrins is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft MediaPrins het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.6. MediaPrins behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 25% aan de klant te factureren alvorens MediaPrins de opdracht gaat uitvoeren. Het resterende bedrag zal in één of twee termijnen worden gefactureerd.

3.7. Alle door MediaPrins gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.8. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door MediaPrins worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 ex btw per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.9. MediaPrins behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. MediaPrins behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.11. MediaPrins is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK


4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan MediaPrins verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal MediaPrins binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. MediaPrins heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en MediaPrins zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met MediaPrins wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering een minimum van 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens wordt hierbij artikel 14.10 in acht genomen.

4.7. Indien MediaPrins, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is MediaPrins gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die MediaPrins in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door MediaPrins uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant.

MediaPrins zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MEDIAPRINS

5.1. MediaPrins garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. MediaPrins spant zich in om de gegevens die MediaPrins voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient MediaPrins met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. MediaPrins is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van MediaPrins en/of overige promotionele uitingen van MediaPrins.

5.5. MediaPrins is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en MediaPrins tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient MediaPrins te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht MediaPrins onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar MediaPrins om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MediaPrins zijn verstrekt, heeft MediaPrins het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt MediaPrins steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door MediaPrins geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan MediaPrins binnen 7 dagen na levering van de dienst. De klant vrijwaart MediaPrins één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die MediaPrins nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is MediaPrins niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer MediaPrins inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. MediaPrins is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en MediaPrins tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.10. MediaPrins kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.11. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van de in de offerte overeengekomen revisieronde feedback en/of revisies aan MediaPrins door te geven. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan MediaPrins.

6.12. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 werkdagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door MediaPrins meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van MediaPrins.

6.13. In geval van locatiehuur voor een fotoreportage is de klant verantwoordelijk voor het reserveren daarvan. De daarbij horende extra kosten komen voor rekening van de klant.

6.14. De klant heeft bij een fotoreportage recht op één correctieronde van maximaal 60 minuten indien de feedback binnen 7 werkdagen wordt aangeleverd. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht.

6.15. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 7 werkdagen wordt aangeleverd, zal MediaPrins meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door MediaPrins te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door MediaPrins opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Indien de levering vertraging oploopt of een fotoreportage wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal MediaPrins dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de fotoreportage, aan de klant mededelen.

7.3. Een door MediaPrins vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt MediaPrins niet van rechtswege in verzuim.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien MediaPrins, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door MediaPrins mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan MediaPrins beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7.7. Aan de leveringsplicht van MediaPrins zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MediaPrins geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.8. Alle teksten welke door MediaPrins worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde teksten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen. Indien de klant de ontwerpen voor andere doeleinden dan overeengekomen in de offerte wil gebruiken, is de klant verplicht hiervoor toestemming te vragen aan MediaPrins.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door MediaPrins verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. MediaPrins biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Facturen dienen altijd voor aanvang van de fotoreportage te zijn voldaan.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan MediaPrins besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan MediaPrins besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft MediaPrins voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat MediaPrins elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt MediaPrins zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door MediaPrins verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan MediaPrins kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal MediaPrins een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door MediaPrins geleverde producten en diensten blijven eigendom van MediaPrins totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan MediaPrins zijn voldaan. Tevens te allen tijde met inachtneming van de bepalingen uit artikel 9.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, teksten, foto’s en instrumenten alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij MediaPrins tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door MediaPrins geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden gewijzigd/aangepast, verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van MediaPrins en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van MediaPrins.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door MediaPrins ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven het exclusieve eigendom van MediaPrins, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. MediaPrins is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van MediaPrins plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant MediaPrins vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door MediaPrins geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft MediaPrins recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen MediaPrins en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. MediaPrins kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. MediaPrins is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van de klant ten tijde van de fotoreportage.

10.3. Indien MediaPrins onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €400,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan MediaPrins uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is MediaPrins dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MediaPrins aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan MediaPrins toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. MediaPrins sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door MediaPrins geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van MediaPrins.

10.6. MediaPrins is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart MediaPrins voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van MediaPrins.


ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT


11.1. MediaPrins is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. MediaPrins is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar MediaPrins weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MediaPrins kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie MediaPrins een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van MediaPrins onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van MediaPrins of MediaPrins zelf, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij MediaPrins, wanprestatie door leveranciers van MediaPrins waardoor MediaPrins haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van MediaPrins of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft MediaPrins ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat MediaPrins in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als MediaPrins, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan MediaPrins de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met MediaPrins voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van MediaPrins;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. MediaPrins zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die MediaPrins vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. MediaPrins behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien MediaPrins overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. MediaPrins zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en MediaPrins in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van MediaPrins worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van MediaPrins aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van MediaPrins.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door MediaPrins te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van MediaPrins, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN FOTOREPORTAGES

14.1. MediaPrins is gerechtigd tot het factureren van een aanbetaling van 50% of het volledige factuurbedrag voorafgaand aan de fotoreportage. Indien de (aanbetalings-)factuur niet tijdig voldaan is, zal MediaPrins de fotoreportage annuleren. MediaPrins is dan gerechtigd een vergoeding zoals genoemd in artikel 14.10 in rekening te brengen.

14.2. MediaPrins is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan MediaPrins worden geleverd.

14.3. Indien er door toedoen van de klant en/of derden schade wordt aangebracht aan apparatuur van MediaPrins, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden.
14.4. MediaPrins maakt een selectie van de foto’s. Onscherpe en mislukte foto’s worden niet aan de klant geleverd. De klant maakt een selectie uit de overgebleven foto’s en deze zullen door MediaPrins worden bewerkt en vervolgens worden aangeleverd in niet-bewerkbare bestanden.

14.5. Alle gemaakte en geleverde foto’s worden voor de duur van één jaar door MediaPrins bewaard.

14.6. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeld- of fotomateriaal te bewerken d.m.v. bijvoorbeeld filters en/of onbewerkt materiaal te verspreiden.

14.7. Na het leveren van de foto’s heeft de klant de mogelijkheid tot het geven van feedback welke in een revisie door MediaPrins zullen worden doorgevoerd. Indien de wijzigingen meer dan 60 minuten in beslag nemen, is MediaPrins gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

14.8. De foto’s worden via WeTransfer en/of Pass Gallery aan de klant aangeleverd op het moment dat de klant volledig aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.9. Wanneer de klant foto’s op zijn/haar website of social media wil delen, verzoekt MediaPrins haar naam erbij te vermelden of @mediaprins (Instagram). Het is de klant niet toegestaan een andere naam bij de foto’s te vermelden.

14.10. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen fotoreportage is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 30 dagen voor de fotoreportage; geen vergoeding;
 • annulering tussen 30 en 5 dagen voor de fotoreportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 25% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 5 dagen voor de fotoreportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 24 uur voor de fotoreportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.11. Indien de klant wijzigingen in de overeenkomst wil aanbrengen in verband met locaties en/of kledingwissels is MediaPrins gehouden deze extra werkzaamheden en/of uren in rekening te brengen als meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7.

14.12. MediaPrins is niet verantwoordelijk voor de door de klant gemaakte keuzes voor wat betreft visagie en (hair)-styling.

14.13. Indien de klant een fotoreportage buitenshuis heeft geboekt, is MediaPrins afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden zal MediaPrins in overleg met de klant besluiten of de fotoreportage door zal gaan, of moet worden verplaatst. Indien de fotoreportage verplaatst dient te worden, zijn hier voor de klant geen kosten aan verbonden.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MediaPrins en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor MediaPrins alleen bindend indien en voor zover deze door MediaPrins uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien MediaPrins op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien MediaPrins hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MediaPrins partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en MediaPrins zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen MediaPrins en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: oktober 2020